دسیسه ای دیگر در سلماس: انتشار یک نشریه قوم گرا/ مسئولین استان در خواب گران اند

دسیسه ای دیگر در سلماس: انتشار یک نشریه قوم گرا/ مسئولین استان در خواب گران اند

سلماس شهری مرزی در غرب ایران است که مانند دیگر مناطق استان آذربایجان غربی از تنوع زبانی و مذهبی برخوردار می باشد. این شهر سابقه اشغال از سوی عثمانی را پشت سر گذاشته است و در اوج جنگ های دو طرف تبدیل به نماد پیروزی یا شکست  شده بود.در زمان…

انتشار دومین شماره نشریه دانشجویی «سس» در دانشگاه تبریز

انتشار دومین شماره نشریه دانشجویی «سس» در دانشگاه تبریز

در خصوص ترکیه، ترکمن های عراق، سیاست ایران در قره باغ،ادبیات و فولکور محلی آذربایجان، بررسی افکار و اندیشه های محمد جواد هیات و معرفی کتاب دومین شماره خود را عرضه کرده است.پرونده ویژه شماره اخیر نیز به مسئله فرقه دموکرات پیشه وری اختصاص دارد که به دلیل تقارن زمانی…