نظریه تاریخ تُرک و زبان خورشید: خوانشی گفتمانی از هویت ملّی کمالیستی

نظریه تاریخ تُرک و زبان خورشید: خوانشی گفتمانی از هویت ملّی کمالیستی

طرح مسئله مسئله هویت و هویت تاریخی کانون اصلی این پژوهش است. مسئأله هویت تاریخی، نقشی بنیادین در تصوری که جوامع از «خود» دارند برعهده دارد؛ چراکه کنش‌های اجتماعی و سیاسی، تحت تأثیر مبحث هویت شکل می‌گیرد. تغییر تصور انسان‌ها در باب هویت خویش، موجبات تغییر در باورها و کنش‌های…

بی پایه بودن نظریه زبان خورشید و چگونگی منسوخ شدن آن

بی پایه بودن نظریه زبان خورشید و چگونگی منسوخ شدن آن

نظریه زبان خورشید در دهه سی میلادی هنگامی که ترکیه نوین در حال گذار از دوران اُمت به ملّت بود از سوی آتاترک رئیس جمهور وقت وضع شد. این فرضیه غیر علمی که وارد کتاب های درسی و آموزش عمومی نیز شده بود تلاشی بود برای ساختن یک ملت بر…