نظر رهبری در مورد قوم گرایی چیست؟

چه در ایران و چه در جهان اسلام موضوع گیری کرده است.به برخی فرازها در این خصوص اشاره می شود: "برجسته کردن خصوصیات قومی و دمیدن در آتش قوم‌گرایی، کارهای خطرناکی است، بازی با آتش است؛ به این هم باید توجه بکنند."  ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ "دعواهای تنگ‌نظرانه و ناسیونالیسم‌های قومی محدود، بکلی با دیدگاه…