فدرالیسم، چرا و چگونه؟

فدرالیسم، چرا و چگونه؟

کرد. این گزارش به تشریح و آسیب­ شناسی دوره­ های مختلف برنامه­ ریزیِ توسعه­ در ایران پرداخته است و در نهایت نتیجه گرفته که لازم است نسبت به برنامه­ ریزی­ های توسعه تحولِ نگرش رخ داده و ساختار های برنامه­ ریزی اصلاح شود. در بخش پیشنهادات نیز این گزارش، سه…