نورزتان پیروز نورزتان پیروز

با سوءاستفاده‌کنندگان از موضوع “قومیت‌”در انتخابات برخورد می‌شود

با سوءاستفاده‌کنندگان از موضوع “قومیت‌”در انتخابات برخورد می‌شود

وزیر کشور با بیان اینکه قومیت ها در کشور به بهترین شکل با صمیمیت و عشق به میهن با یکدیگر زندگی می کنند، گفت: هر کس یا جریانی بخواهد از مساله قومیت ها سوء استفاده کند با او و یا آن جریان به شدت برخورد خواهد شد.به گزارش ایسنا، رحمانی…