حال ناخوش زبان فارسی و لزوم تعهد نهادهای حکومتی به ترویج زبان ملّی

حال ناخوش زبان فارسی و لزوم تعهد نهادهای حکومتی به ترویج زبان ملّی

دکتر میلاد عظیمی: حال زبان فارسی خوش نیست. این داستانی است که بر هر سر بازاری هست. چه باید کرد که زبان فارسی از این حال و روز ناخوش به ‌درآید؟ کارهای زیادی باید بشود. در آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها و... اما به نظر من در وهلۀ اول باید تمهیداتی اندیشید…