جوسازی رسانه های باکو علیه درمان و پزشکی تبریز به بهانه مرگ یک کودک

هزاران تن از اتباع باکو برای درمان و پزشکی ( از معالجه عادی تا جراجی قلب و... ) به مراکز درمانی ایران به ویژه در تبریز مسافرت می کنند. این شکل از تعامل و روی آوردن مردم باکو به شهرهای ایران برخی از محافل باکو را نگران کرده است. این…