پان ترکیسم در ایران؛ به مثابه «جنبش توتالیترِ» در حال ظهور

پان ترکیسم در ایران؛ به مثابه «جنبش توتالیترِ» در حال ظهور

اگر درک ماهیت این حرکت اگر از زاویه جنبش‌های توتالیتر مورد بررسی قرار بگیرد، در این صورت دال های گفتمانی آن بیشتر قابل درک خواهد بود. در اینجا تلاش خواهد شد که به صورت اجمالی و بر مبنای تحلیل های هانا آرنت، مطالعه ای تطبیقی بین ویژگی های جنبش های…