تفاوت‌های حقوق بشری جنگ بوسنی و سوریه

تفاوت‌های حقوق بشری جنگ بوسنی و سوریه

مسلمانان بوسنی شد. جمعیت صرب‌تبار که مورد حمایت و پشتیبانی دولت وقت یوگسلاوی بودند با قصد و نیت قبلی، اقدام به کشتار مسلمانان بوسنی کردند. کشتار هشت هزار مسلمان در شهر «سربرنیتسا» نمونه بارز جنایت علیه بشریت بود. نسل‌کشی نیز یکی دیگر از جرایم نیروهای صرب بود و افراد متهم در…