در همایش بین اللمللی زبان فارسی مطرح شد: آذریها زبان فارسی را زبان رسمی و ملی ایران اعلام کردند

در همایش بین اللمللی زبان فارسی مطرح شد: آذریها زبان فارسی را زبان رسمی و ملی ایران اعلام کردند

در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دنیا با ادبیات عرفانی زبان فارسی قابل تسخیر است و این زبان به لحاظ عرفان و محتوا، دین خود را به جهان ادا نکرده است.وی با اظهار تاسف از این‌که ادبیات عرفانی زبان فارسی به جهان معرفی نشده است کم کاری در این حوزه را…