ارومیه پاریس یا رواندا؟!/به بهانه حاشیه سازی برای روزنامه همشهری

ارومیه پاریس یا رواندا؟!/به بهانه حاشیه سازی برای روزنامه همشهری

مازیار افشار: عده ای از یک یادداشت ساده در روزنامه همشهری برآشفته اند. مدتها است که عده ای دنبال بهانه اند.  این آشفتگی برای چیست؟ این رفتار عقب مانده و جهان سومی از کجا ناشی می شود؟ چرا کم بالغ نمی شویم.بهانه گروه حاضر یک اشتباه تاریخی است. اما "دلیل…