گزیده ای درباره ایران/فردریش هگل

گزیده ای درباره ایران/فردریش هگل

 آسیا از دو بخش فراهم می آید- آسیای نزدیک و دور، این دو در ذات خود ناهمسانند، در حالی که چینیان و هندیان- دو قوم بزرگ آسیای دور که پیشتر از آنان سخن گفتیم – به نژاد آسیایی به معنای ویژه یعنی به نژاد مغولی وابسته اند و از این…

تحلیل استاد جواد طباطبایی از حوادث تروریستی پاریس و هشدار در خصوص ظهور بنیادگرایی قومی در ایران

تحلیل استاد جواد طباطبایی از حوادث تروریستی پاریس و هشدار در خصوص ظهور بنیادگرایی قومی در ایران

دکتر سیدجواد طباطبایی در خلال درس گفتارهای چهارشنبه شب خود با عنوان "ایده آلیسم آلمانی" که در موسسه بهاران خرد و اندیشه برگزار می شود، در راستای تشریح نظریه وحدت کانت و با توجه به اتفاقات تروریستی اخیر فرانسه که احتمال گسترش آن به ایران نیز وجود دارد، تحلیلی ارائه…