سیف الدینی: دولت تکلیفی برای آموزش زبان مادری ندارد

سیف الدینی: دولت تکلیفی برای آموزش زبان مادری ندارد

قانون: انتشار یک کتابچه ضمیمه برای کتاب ادبیات مقطع اول متوسطه در شهرستان سقز استان کردستان مباحث جدیدی در زمینه آموزش زبان‌های محلی در مدارس باب کرده است. دفتر تالیف کتب درسی در کتاب‌های جدید زبان و ادبیات فارسی متوسطه یک فصل 12صفحه‌ای را به بحث آزاد در خصوص ادبیات…