ورود ترکان به آذربایجان

ورود ترکان به آذربایجان

سغد، سمرقند و خوارزم و دشت‌هاي كرانه رودخانه جيحون بوده است سرزمين تركان نمي‌داند و مردم نواحي مذكور را ترك نمي‌شمارد و مي‌گويد بردگان اين شهرها از تركاني است كه در پيرامون ماوراءالنهر سكونت دارند.(١)«بارتولد» اعتقاد دارد كه تركان تا قبل از قرن ششم ميلادي از سرزمين آلتاي به سرزمين…