یادمانهاى ترکى باستان،نوشته محمد حسین صدیق

یادمانهاى ترکى باستان،نوشته محمد حسین صدیق

 تا آن جا بغرنج مى شود كه حداقل نزديك به 150 سال اخير در تاريخ آذربايجان )اران( شايد بعد از قرارداد ننگين تركمن چاى به اين طرف، هويت و فرهنگ اران را به دست ديگران تعريف كرده و هويت سازى نموده اند.  روس ها قبل از انقلاب اكتبر علاقه ى…