زد و خورد مهاجران جمهوری باکو و ارمنستان در پاریس

در پاريس برگزار شده بود، روي داد.پليس پاريس براي خاتمه دادن به اين درگيري دخالت کرد و براي کمک به زخمي ها، خدمات اورژانس درخواست شد. نمايندگاني از مهاجران ترکيه اي در پاريس نيز در تجمع مهاجران جمهوري آذربايجان حضور يافته بودند و عليه ارامنه شعار مي دادند.  شبکه آ.ان.اس.…