نقش آذربایجان در تحکیم ایرانی گری

نقش آذربایجان در تحکیم ایرانی گری

از جمله ايراداتي كه به پهلوي اول و سياست‌هاي ملي او گرفته‌اند تبليغ و تقويت باستان‌گرايي است؛ برخي در تشريح و مذمت باستان‌گرايي عصر پهلوي تا آنجا پيش رفته‌اند كه اين پديده را از ويژگي‌ها و مشخصه‌هاي اصلي سياست‌هاي ملي آن سلسله برشمرده‌اند و اساساً گروه‌هاي قوم‌گرا و نيز هواداران…