پاپ کشتار ارامنه عثمانی را « نسل کشی »دانست

پاپ کشتار ارامنه عثمانی را « نسل کشی »دانست

کرد.رهبر کاتولیک‌های جهان که پیش از برگزیده شدن به سمت پاپ و از زمان حضورش به عنوان سراسقف کلیسای بوئنوس آیرس روابط نزدیکی با جامعه ارمنی دارد، ضمن دفاع از بکارگیری لفظ "نسل‌کشی" در مورد این کشتارگفته است که این وظیفه اوست تا یاد مردان، زنان، کودکان، و افرادی را…