خورشید ایرانی،هلال عثمانی

خورشید ایرانی،هلال عثمانی

و مذهبي ايران با سرزمين‌هاي شمال ارس نبود.برخلاف آنچه شايد تصور شود، استيلاي روسيه تزاري بر مناطق مسلمان‌نشين قفقاز و آسياي مركزي منجر به قطع ارتباط مردمان اين نواحي با جهان اسلام نشد، چنان‌كه با آغاز روند صنعتي شدن قفقاز در اواخر سده 19، سطح روابط اقتصادي ايران با اين…