اقدام عجیب شهرداری تبریز؛ اشغال آذربایجان توسط شوروی با عنوان «حکومت ملی آذربایجان» معرفی شد!

اقدام عجیب شهرداری تبریز؛ اشغال آذربایجان توسط شوروی با عنوان «حکومت ملی آذربایجان» معرفی شد!

وارداتی ارتش سرخ در دوران اشغال تبریز را در موزه این عمارت تاریخی قرار داد و با عنوان «پول حکومت ملی آذربایجان» به معرفی آن پرداخت.به گزارش «آذریها» ارتش سرخ در دوران اشغال شمال ایران حکومتی دست نشانده را در تبریز بر سر کار آورد که قصد تجزیه کشور و…