بررسی اهداف و پیامدهای سیاست چند فرهنگ گرایی در جمهوری آذربایجان

بررسی اهداف و پیامدهای سیاست چند فرهنگ گرایی در جمهوری آذربایجان

 پژوهش‌های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما:پژوهش" بررسی اهداف و پیامدهای سیاست چند فرهنگ گرایی در جمهوری آذربایجان" توسط واحد پژوهش‌های کاربردی برون مرزی صداوسیما منتشر شد. پژوهش مذکور به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط برهان حشمتی  به رشته تحریر درآمده و احمد کاظمی نظارت علمی آن…

مولتی کالچرالیسم؛ مبانی سیاست دینی حاکم بر جمهوری آذربایجان/برهان حشمتی

مولتی کالچرالیسم؛ مبانی سیاست دینی حاکم بر جمهوری آذربایجان/برهان حشمتی

دولت جمهوري آذربايجان بر لائيک بودن نظام سياسي اين کشور تاکيد دارد و بطور دائمي بر حاکم بودن اصل «جدايي دين از دولت» بر اين کشور تاکيد مي کند، اما در عمل ، دولت جمهوري آذربايجان از جمله حاکميت هايي است که بيشترين دخالت را در حوزه ديني اعمال مي…