نحلیل کاخ سفید از مناقشه قرباغ

حل مناقشه قره باغ افزود حل اين مناقشه وابسته به اراده سياسي روساي باکو و ارمنستان است. کاخ سفيد همچنين براي جلوگيري از احتمال بروز فاجعه ناشي از فرسودگي سد «سرسنگ» که در نزديکي منطقه درگيري جمهوري باکو و ارمنستان قرار دارد، توصيه کرد کارشناسان جمهوري باکو و ارمنستان بطور…