کاریز: شاهکار تمدن ایرانی

کاریز: شاهکار تمدن ایرانی

طول کاریزهای ایران برابر با ۹ بار گردش به دور کره زمین است جواد صفی‌نژاد، پدر کاریز ایران و پژوهشگر جغرافیا معتقد است که کاریز از مهم‌ترین بخش‌های آبیاری در ایران از گذشته تاکنون است. اگر ۹ بار دور کره زمین را بپیمایید طول مجموع کاریزهای ایران است که باید…