ما و الگوی سیاست قومی هندوستان

ما و الگوی سیاست قومی هندوستان

ابتکار| چندی است که با ایجاد معاونتی در حوزۀ اقوام و مذاهب در دفتر ریاست جمهوری و پیش کشیدن بحث های قومی و نیز آموزش زبان های محلی در مدارس تب و تابی در محافل سیاسی و فرهنگی و نیز فعالان قومی واگرا درگرفته است، در همین روزها یکی از…

وحدت ملی،دستیاری ویژه اقوام و تجربه فرانسه

وحدت ملی،دستیاری ویژه اقوام و تجربه فرانسه

هم زمان با شکل گيري فارسي دري مردمان ايالت فارس خود گويشي مستقل داشته اند و مردمان خراسان و ماوراالنهر نيز خود پارتي زبان و سندي زبان بودند، در همين ايالتهاي شرقي بود که دانشمندان و سرايندگان به انديش سر و سامان دادن و برکشيدن فارسي دري شدند. اين موضع…