زمان ملت شدن کی است؟/ واکر کانر

زمان ملت شدن کی است؟/ واکر کانر

واکر کانر: كمي بيش از يك دهه قبل، اوژن وبر، كتابي نوشت با عنوان جالب تبديل كشاورزان به فرد فرانسوي: نوسازي فرانسوي روستايي 1914-1870. وي در كتاب به‌صورت اقناع كننده‌اي تزي را مطرح مي‌سازد كه اكثريت ساكنين روستايي و شهرهاي كوچك در 1870 و حتي اواخر جنگ جهاني اول خود…