نگاهی به کتاب رویاهای سنگی نویسنده اکرم آیلسلی

نگاهی به کتاب رویاهای سنگی نویسنده اکرم آیلسلی

 و رومانی را تحت عنوان  "رویاهای سنگی"  به رشته تحریر در آورد. و همانگونه که انتظار می رفت، پس از نشراین کتاب، زندگی نویسنده  به دوزخی واقعی بدل گشت: نمایندگان مجلس ملی آذربایجان اعلام کردند که اکرم آیلسلی ضربه ای جبران ناپذیر به وجهه کشور وارد کرده است، چون در…