ضرورت‌های تقویت هویت ملی در منابع درسی مقطع متوسطه

ضرورت‌های تقویت هویت ملی در منابع درسی مقطع متوسطه

و این امر می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد الگوها و سیاست‌های هویتی آینده جامعه داشته باشد. این باور انکارناپذیر همواره وجود داشته است که کتاب‌های آموزشی، به عنوان محوری‌ترین عنصر آگاهی‌بخشی، می‌توانند با ارائه تصویر و ادراکی از «خود» و «دیگری»، مبنای منسجمی را برای تعریف زوایا و مؤلفه‌های هویت…