با سوءاستفاده‌کنندگان از موضوع “قومیت‌”در انتخابات برخورد می‌شود

با سوءاستفاده‌کنندگان از موضوع “قومیت‌”در انتخابات برخورد می‌شود

وزیر کشور با بیان اینکه قومیت ها در کشور به بهترین شکل با صمیمیت و عشق به میهن با یکدیگر زندگی می کنند، گفت: هر کس یا جریانی بخواهد از مساله قومیت ها سوء استفاده کند با او و یا آن جریان به شدت برخورد خواهد شد.به گزارش ایسنا، رحمانی…