ممالک محروسه ایران؛کنکاش در بستر تاریخ و دولت

ممالک محروسه ایران؛کنکاش در بستر تاریخ و دولت

  کیامهر فیروزی: ممالک محروسه ایران یکی از مفاهیم پیچیده در نظام دیوانی و تاریخ نگاری ایران است با این وجود فهم و تفسیر آن مستلزم مطالعه منابع کهن و استخراج معانی آن در کتب و تواریخ سنتی است. پرسش این پژوهش کوتاه تاریخی این است که این عبارت از…

نماینده مجلسی که وحدت ملی را تخریب می‌کند ،از وکالت معزول است

نماینده مجلسی که وحدت ملی را تخریب می‌کند ،از وکالت معزول است

 فغان می‌کنند وسینه می‌چاکند. هر آن کس که امکان حضور در منطقه دارد به یاری آسیب‌دیدگان می‌شتابد وآنکه امکان حضور نداردبه ارسال کمک‌های نقدی وجنسی و اهدای خون اکتفا می‌کند مصداق آنکه :« چو عضوی به درد آورد روزگار _دگر عضوها را نماند قرار »در چنین وانفسایی است که ناگهان…