خاستگاه واقعی فرقه دموکرات آذربایجان

خاستگاه واقعی فرقه دموکرات آذربایجان

کاوه بیات،حمید احمدی ترجمه و انتشار اسنادی چند از اسناد محرمانهء اتحاد جماهیر شوروی دربارهء بحران آذربایجان در سال های پایانی جنگ دوم جهانی،تحت عنوان « استالین و فرمان تشکیل فرقهء دموکرات آذربایجان» در یکی از شماره‌های اخیر فصلنامهء گفتگو (شمارهء 04،شهریور 1380،صص 651- 931) با واکنش گسترده‌ای روبرو شد.…