تات و تاتی

تات و تاتی

   از چه زباني است و ريشه و معني آن چيست؟ در اين‌جا، چون جايش نيست كه درباره‌ي آن به تفصيل سخن بداريم، از اين رو كوتاه شده‌ي عقيده‌ي دانشمندان را ياد كرده، كساني را كه خواستار بيش از اين باشند، به دائره‌المعارف اسلام (واژه‌هاي تات، تاجيك، تازي) راهنمايي مي‌كنيم.…