نورزتان پیروز نورزتان پیروز

افسانه پردازی ینی چاغ در خصوص جنبش جدید ضد ترکیه در جمهوری باکو

افسانه پردازی ینی چاغ در خصوص جنبش جدید ضد ترکیه در جمهوری باکو

پايگاه اينترنتي پان ترکيست « يني چاغ» جمهوري باکو، ايران را عامل «نفي هويت ترکي براي جمهوري آذربايجان» معرفي کرد.پايگاه اينترنتي «يني چاغ» در تحليلي با عنوان « چه کسي و به چه علت به پويش ضدترک مي دمد؟ آذربايجان را به يوغ استعمار مي کشند؟»، سخنان اخير آراز عليزاده،…