افسانه پردازی ینی چاغ در خصوص جنبش جدید ضد ترکیه در جمهوری باکو

افسانه پردازی ینی چاغ در خصوص جنبش جدید ضد ترکیه در جمهوری باکو

پايگاه اينترنتي پان ترکيست « يني چاغ» جمهوري باکو، ايران را عامل «نفي هويت ترکي براي جمهوري آذربايجان» معرفي کرد.پايگاه اينترنتي «يني چاغ» در تحليلي با عنوان « چه کسي و به چه علت به پويش ضدترک مي دمد؟ آذربايجان را به يوغ استعمار مي کشند؟»، سخنان اخير آراز عليزاده،…