1خرداد؛ثمره 15 سال فعالیت فرهنگی شبانه روزی قوم گرایان

1خرداد؛ثمره 15 سال فعالیت فرهنگی شبانه روزی قوم گرایان

علمی و ريشه‌ ای و رفع كاستي‌ها به فراموشی سپرده شد. این در حالي‌ است كه كانون‌هاي پان‌تركيستي وابسته به بیگانه به شدت فعاليت‌هاي خود را ادامه داده و بر دامنه‌هاي آن نيز افزوده‌اند.اکنون با روشن شدن زوایای دیگر ماجرا، از پیش طراحی شدن آن به اثبات می رسد زیرا…