یادی از روزهای همبستگی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان با ایران/ برهان حشمتی

یادی از روزهای همبستگی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان با ایران/ برهان حشمتی

درست 30 سال پیش در چنین روزهایی در اواخر عمر اتحاد شوروی، طی  ماه های نوامبر و دسامبر 1989 و اوایل ژانویه 1990، مردمان آن سوی ارس فرصتی تاریخی یافتند تا عشق و محبت فروخفته خود به میهن تاریخی شان، ایران را ابراز کنند. مردم جمهوری تازه استقلال یافته آن…