گزارش مؤسسه گالوپ
لبنان، ترکیه و افغانستان، خشمگین‌ترین و ناراحت‌ترین کشورها

۸ تیر, ۱۴۰۱
لبنان، ترکیه و افغانستان، خشمگین‌ترین و ناراحت‌ترین کشورها

مؤسسه گالوپ پیمایشی جهانی درباره وضعیت عاطفی مردم در بیش از صد کشور جهان انجام داده و از پاسخ‌دهندگان در کشورهای مختلف درباره تجربیات اخیر آنها از خشمگین‌شدن، ناراحتی، اضطراب، نگرانی، درد جسمانی، و از سوی دیگر لذت، آرامش و استراحت، آموختن چیزی، لبخند یا خنده و برخورد با احترام پرسیده است.

نتایج این پیمایش بسیار جالب توجه است. در مورد شاخص‌های خشم، ناراحتی و اضطراب، ترکیه و لبنان در میان سه کشور رده اول قرار دارند. در مورد شاخص‌های لذت، آرامش و استراحت، و آموختن، لبنان و ترکیه در میان ۴ کشور قعر جدول قرار دارند.

 

در مورد لذت، به ترتیب لبنان، افغانستان و ترکیه کمترین تجربه لذت را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. در مورد آموختن چیزی، افغانستان در قعر و پس از آن ترکیه و لبنان قرار دارند.

در مقابل خشمگین‌ترین ملّت‌ها به ترتیب، لبنان، ترکیه و عراق و نارحت‌ترین کشورها، افغانستان، لبنان و ترکیه.