برخی از اسامی بزرگان آذربایجان در خیابان های تهران و اصفهان

۷ اسفند, ۱۳۹۳
برخی از اسامی بزرگان آذربایجان در خیابان های تهران و اصفهان

شهرهای زیبا آذری نشین کشورمان مزین به نام و تندیس شاعران این خطه هستند از مزیت حضور سایر شاعران ملی نیز بهره مند هستند.

در کنار این بقیه شهرهای ایران مانند تهران و اصفهان نیز مزین به نامهای شعرا و بزرگان آذربایجانی می باشند.

در تهران خیابان هایی چون آذری، آذربایجان، ستارخان، باقرخان،کردستان و… جزو مهم ترین مناطق شهری به شمار می روند.

هم چنین خیابان های شهر اصفهان سالهاست که مزین به نام بزرگان ادب و فرهنگ آذربایجان، اران و شروان است. مهمانانی که در شهر اصفهان گشت و گذار کرده اند، گاه با تعجب می پرسند که خیابان های مهم اصفهان با نام بزرگانی که اصالت آذربایجانی دارند، نامگزاری شده است. بزرگانی چون پروین اعتصامی، صائب تبریزی، هاتف اصفهان و حتی بزرگانی از دیار اران و شروان، چون حکیم نظامی گنجوی و خاقانی شروانی.

در این میان برخی از عناصر بیگانه گرا و ضد آذربایجانی موسم به پان خواستار نام گذاری شهرهای کشور من جمله آذربایجان به نام شاعرانی بی هویتی چون نسیمی و فضولی شده اند. باید گفت این شاعران کوچک ترین ارتباطی با آذربایجان ندارند و بلکه با آن ضدیت داشته اند.

فضولی شاعری سنی مذهب بود که در بغداد متولد شد، طرفدار عثمانی و دشمن صفویان بود. وی نه در آذربایجان به دنیا آمد، نه در آذربایجان مرد و نه در اشعارش نشانی از آذربایجان دارد.

این خواسته به این دلیل مطرح می شود که جریان قومی پان در ضمیر خود کسانی مانند شهریار،اعتصامی و نظامی و اصولا هیچ آذربایجانی واقعی را نمی پسندد.