گرامی‌داشت شادروان ابوالفضل خطیبی
سخن ماند از تو همی یادگار

سخن ماند از تو همی یادگار

قطب علمی فردوسی و شاهنامه با همکاری انجمن پایندان، خردسرای فردوسی و کارگروه حماسی انجمن ترویج یاد و خاطرۀ شاهنامه‎شناس و سخندان تازه درگذشته دکتر ابوالفضل خطیبی را گرامی می‎دارد.

سخنرانان:
🔹 محمدجعفر یاحقی
🔹 سجاد آیدنلو
🔹 یامان حکمت تقی‎آبادی
🔹 رضا غفوری
🔹 حمیدرضا اردستانی رستمی
🔹 علیرضا قیامتی
🔹 حامد مهراد

و پخش نماهنگ و شاهنامه‎خوانی دکتر خطیبی

زمان: شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۱ صبح

مکان: دانشگاه فردوسی، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، کتابخانهٔ قطب علمی فردوسی و شاهنامه

ورود برای عموم آزاد است.

این برنامه همزمان از اینستاگرام قطب علمی و خردسرای فردوسی پخش می‎شود.