بیت الله عباسپور پیشنهاد یک کشور عربی را در بستر مرگ رد کرد

۹ شهریور, ۱۳۹۴
بیت الله عباسپور پیشنهاد یک کشور عربی را در بستر مرگ رد کرد

یکی از کشورهای عربی توسط پسرش صحبت کرد. او گفت که در روزهای نخست بستری شدن عباسپور در بیمارستان، یکی از کشورهای عربی پیشنهاد داد که حاضر است او را برای مداوا به کشور خود ببرد اما در ازای آن، عباسپور باید برای آن کشور در آینده رقابت کند. عباسپور نیز پاسخ داده بود که حاضر نیست به جز ایران برای کشور دیگری مسابقه بدهد.
بیت الهی عباسپور قهرمان آذری رشته پرورش اندام از ورزشکاران وطنخواهی بود که بنابر سنت همیشگی آذربایجانی ها همه افتخارات را برای «وطن» می خواست و حتی در بستر مرگ نیز از عزت و بزرگی خود نکاست. وی در پاسخ به خبرنگار صداوسیما در خصوص اینکه آیا از وضعیت فعلی جسمانی اش (در بستر بیمارستان) ناخرسند است، گفته بود: نخیر، به قول معروف شیر همیشه شیر است، این هم یک امتحان الهی است!
گفتنی است خانواده و دوستان وی گفته اند که بیت الهد با سفر به ایالات متحده ممکن بود به راه حل درمانی بهتری دست یاید اما به دلیل دشواری مسائل مربوط به ویزای امریکا برای ایرانیها، این امر ممکن نبود. در نتیجه برخی از کشورهای عرب به بیت الهی پیشنهاد دادند که با پذیرش تابعیت این دولت ها، مقدمه اخذ ویزای امریکا را فراهم کند و پس از معالجه نیز،  برای این کشورها در صحنه های ورزشی حاضر شود.بیت الهگ که هیچگاه حاضر به تغییر ملیت خود نبود بدون لحظه ای شک این پیشنهاد را رد کرد و گفت در خاک خودم خواهم مرد اما ملیت دیگری را انتخاب نخواهم کرد.
پیش از این نیز برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشنهادهایی را به ورزش کاران ایرانی داده اند با پاسخ منفی مواجه شده است. ترکیه و باکو نیز به برخی از ورزشکاران محبوب آذری از جمله حسین رضازاده پیشنهاد تغییر ملیت از ایران به تُرک را داده بودند که پاسخی قاطع از این ورزشکار محبوب شنیدند.