تغییر نام میدان فردوسی سلماس از طرف شهرداری

۲۰ بهمن, ۱۳۹۳
تغییر نام میدان فردوسی سلماس از طرف شهرداری

شهرداری سلماس میدان فردوسی این شهر به میدان انقلاب تغییر نام داد.

شهرداری سلماس میدان فردوسی این شهر را حذف، نام آن را تغییر و تندیس فردوسی را به مکان نامعلوم دیگری منتقل کرد. به گزارش آذری ها  مسئولان شهرداری سلماس اعلام کرده اند، برای طراحی معماری و ساخت یادمان متناسب با نام میدان انقلاب مسابقه ای برگزار می شود تا طراحان و صاحب نظران امر طراحی ایده های خود را ارائه کرده و از میان این طرح ها بهترین پروژه برای اجرا و پیاده سازی انتخاب شده و مورد حمایت مجوعه شهرداری سلماس قرار گیرد.
باید پرسید آیا در شهری به بزرگی سلماس میدان یا خیابان دیگری نبود که به نام انقلاب نام گذاری شود و صرفا باید این نماد ملی از صحنه شهری سلماس حذف می شد؟
 معاون عمرانی استانداری آذربایجان غربی تابستان گذشته اعلام کرده بود که در حال تهیه یک فهرست از 2000 مکان با نام فارسی در استان است که باید به ترکی تغییر یابند.
به نظر می رسد تغییر نام و برداشتن مجمسه فردوسی نیز در قالب همین طرح ایران ستیزانه قابل ارزیابی است. و الا در شهری به بزرگی سلماس آیا قحطی میدان و خیابان رخ داده بود که میدانی که با هزینه های زیاد احداث شده تخریب و طرح همگانی برای احداث یادمان مناسب کلید زده شود؟ این واهمه می رود که نمادهای ضدایرانی از این طرح به اصطلاح همگانی بیرون آید و به اسم همگانی و به نام انقلاب به مردم سلماس قالب شود. همین نکته که شهرداری سلماس هیچ برنامه ای برای  جایگزینی تندیس فردوسی نداشت و فراخون عمومی برای گرفتن ایده از مردم صادر کرده است نشانگر ماهیت مرتجعانه این حرکت بوده و گویای آن است که هدف فقط برداشتن تندیس فردوسی به عنوان نماد غرور ملی بوده است و بس. و الا اگر کسی در فکر احداث میدان انقلاب در شهر باشد با یافتن مکان مناسب، برنامه، و نماد مناسب آغاز به کار می کند نه اینکه اول میدان سابق را تخریب و سپس از عموم برای ساختن نماد کمک بخواهد.

جالب این جا است کسانی که این طرح ضد ایرانی را پیش می برند جهت تطهیر و بیمه خود اسم «انقلاب» را بهانه کرده اند تا کسی را یارای اعتراض نباشد. این شیوه ی معمول ارتجاع قومی است که در حوزه های رسمی و جدی از ماسک پهلوی ستیزی و انقلاب گری بهره بر داری می کند. این استراتژی را باید همان روش «از جلو نظام از عقب امریکا» نام گذاشت. روشی که به نام انقلاب است اما پیش از همه دشمنان کشور را شاد می کند.
برخی عزل و نصب های استانی در ماههای گذشته حکایت از گماردن برخی عناصر قوم گرا به سمت های حساس معاونتی در این استان دارد که در آینده به آن پرداخته خواهد شد.

 

 

 
پاس گل معاونت استانداری آذربایجان غربی به صدای امریکا
ایران زدایی از هویت شهری و کردستیزی در ارومیه، تحت پوشش پهلوی ستیزی (؟!)
عکس: نقش برجسته ساسانی در شاپور(سلماس)