مستند تات های لاهیج: فارسی زبانان جمهوری باکو+دانلود

۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵
مستند تات های لاهیج: فارسی زبانان جمهوری باکو+دانلود

زبان فارسی زبان اصلی و مسلط فرهنگی فلات ایران بوده است. در گسترده ایران فرهنگی پیش از ظهور دولتهایی که قصد داشتند از طریق فرهنگ به زمین سیاست تسلط یابند، فرهنگ و زبان ایرانی نقش مهمی داشت. بریتانیا در هند زبان انگلیسی را جایگزین فارسی کرد، حکومت بعث بسیاری از آثار و فرهنگ ایرانی را در عراق از بین برد، مردمان فارسی زبان در شهرهای بخارا و سمرقند هم اکنون تحت شدیدترین فشار های فرهنگی حکومت ازبکستان هستند تا زبان فارسی و هویت تاجیکی/ ایرانی خود را انکار کنند، روسیه و بعدها شوروی در قفقاز سعی کرد به روشهای مختلف روح و فرهنگ ایرانی را بزداید و آنرا با زبان روسی جایگزین کند. از سوی دیگر با مهاجرت دادن تاتارها به این ناحیه تاثیر مهمی بر ترکیب جمعیتی آن گذاشت. اما روح ایرانی، هنوز در قفقاز زنده است.

تات‌ها، مردمان ایرانی تبار منطقه اند که هنوز به زبان فارسی صحبت میکنند.تات‌هاف تالشی ها و کردها در قفقاز جنوبی از مهم ترین حاملان فرهنگ ایران زمین‌اند.

رژیم باکو از عده 1990 تا به امروز سعی در پنهان سازی آمار جمعیتی این گروههای اقلیت کرده و از سوی دیگر به وسیله ممنوعیت صحبت به زبان فارسی( تاتیف تالشی) در سطوح رسمی و عالی محرومیتی مضاعف را به این مردم تحمیل کرده است.

مردمان فارسی زبان ( تات ) ساکن در قلمرو جمهوری باکو نه تنها از امکان یادگیری زبان خود در مدرسه محروم هستند و نه تنها فاقد کوچک ترین رسانه به زبان مادری شان هستند بلکه در صورت پافشاری بر هویت واقعی خود از سوی دوایر و ادارات دولتی با محرومیت روبرو می شوند. تنها بخشی از روستائیان تات که زندگی ای به دور از شهر و دولت را تجربه میکنند جرات می یابند به زبان فارسی صحبت کرده و یا در خصوص هویت واقعی خود سخن بگویند.

مستند « لاهیج راه طولانی خانه» به ناحیه به نام لاهیج در شمالغربی شهر باکو رفته است تا از مردم تات و فارسی زبان منطقه گزارشی تهیه کند. این مستند در شبکه چهارم صداوسیما پخش شده است.

پیرمردان و پیر زنان این روستا هنوز به تبار ایرانی خود واقف اند و همانطور که در این مستند دیده می شود به وضوح میگویند « من ایرانی هستم».