جوک علیه رشتی ها و آذریها توطئه برنامه ریزی شده حزب توده

۱۹ بهمن, ۱۳۹۵
جوک علیه رشتی ها و آذریها توطئه برنامه ریزی شده حزب توده

دکتر محمدتقی رهنمایی، استاد جغرافیا و فارغ التحصیل از دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان، در یک گفتگو درباره زبان تالشی و گیلان، اظهار داشت که جوک سازی در خصوص آذری ها و رشتی ها از برنامه حزب توده برای ایجاد  اختلاف داخلی در کشور و دامن زدن به نارضایتی های عمیق بود.این برنامه ریزی در یکی از کارگروههای حزب توده طراحی می شد.

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها وی در پاسخ به پرسش خبرنگار در خصوص جوک های قومی گفت:

«منشا جوک سازی برای آذری ها و گیلک ها حزب توده بود. حزب توده یک گروه کاری داشت که وظیفه آن این بود که برای این دو قوم ایرانی جوک بسازند. علت آن بود که شوروی ها می خواستند به هر ترتیب که شده گیلان و آذربایجان را از ایران جدا کنند… بله کمیته ای بود که وظیفه اش این بود که جوک درست کند، برای اینکه مردم آذربایجان و گیلان را از فارسی زبانان و ایران متنفر بکند.”

مجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان؛ شماره چهارم؛ آبان ۱۳۹۵؛ صفحات ۲۰۶ و ۲۰۸

جالب اینکه این تبلیغات وسیع سالها از سوی طرفداران حزب توده به سیاست های دولت مرکزی و یا روش های ناسیونالیستی در ایران نسبت داده می شد.

هم اکنون نیز گزارشهای زیادی در خصوص فعالیت کارگروههای ارتجاع قومی برای جوک سازی در خصوص آذریها شنیده می شود. جریان ارتجاع قومی در آذربایجان به جوک سازی در خصوص آذریها دست می زند و سپس از همان جوک ها به عنوان ابزار مظلوم نمایی سیاسی (پیراهن عثمان) استفاده می کند.