یکسال حبس برای استفاده از عنوان مجعول «آذربایجان جنوبی» و نفرت پراکنی قومی

۱۰ مهر, ۱۳۹۷
یکسال حبس برای استفاده از عنوان مجعول «آذربایجان جنوبی» و نفرت پراکنی قومی

دادگاهی در اردبیل، یک نفرت پراکن قومی را به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق «تبلیغ تجزیه‌طلبی» از طرقی مانند استفاده از عنوان مجعول آذربایجان جنوبی و تحریک احساسات قومی- زبانی به یک سال حبس محکوم کرده است.

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، دادنامه مزبور از سوی متهم در اختیار رسانه های تجزیه طلب خارج کشور قرار داده شده است. بر اساس این دادنامه، مردی به نام ک.الف به جرم ترجمه کتب فارسی به زبان ترکی و تحریف آنها و قرار دادن آنها در فضای مجازی یا ارسال به سایت های تجزیه طلب خارج، شعارنویسی و ارسال تصاویر و فیلم های آن به سایت سازمان های تجزیه طلب خارج، تحریک احساسات قومی شهروندان و تهیه فیلم در  این ارتباط به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. در این دادنامه استفاده از لفظ جعلی آذربایجان جنوبی به عنوان نشانه تجزیه طلبی متهم مورد استناد قرار گرفته است.