علیرضا نابدل:فرقه دمکرات مانند مگسی دور ارتش سرخ شوروی بود

۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
علیرضا نابدل:فرقه دمکرات مانند مگسی دور ارتش سرخ شوروی بود

علیرضا نابدل:فرقه دمکرات مانند مگسی دور ارتش سرخ شوروی بود

 

علیرضا نابدل،فعال سیاسی چپ‌گرا و کمونیست اهل تبریز بود که در دهه 40 برخی فعالیت های کمونیستی را در این شهر هدایت می کرد. وی مقالاتی نیز در روزنامه های محلی منتشر و در نهایت به چریک های فدایی خلق گرایش پیدا کرد.

از علیرضا نابدل جزوه ای به نام «آذربایجان و مسئله ملی» باقی مانده است. هر چند به تعبیر بهزاد کریمی از رهبران کنونی چریک های فدایی خلق این جزوه تقلیدی از کتابچه استالین با عنوان «سوسیالیسم و مسئله ملی» بود و نویسنده سعی کرده با قالب ها و مضامین کمونیستی جهان را تحلیل کند، اما دستکم در برخی موارد و مصادیق عینی به ویژه در مسائل داخلی ایران خواننده را با فضای ذهنی بخشی از جریان چپ دهه چهل و پنجاه تبریز آشنا می کند.

از آن جمله تحلیل نابدل پیرامون فرقه دموکرات پیشه وری است. نابدل در این تحلیل رهبران فرقه دموکرات را عناصر وابسته به شوروی می داند که پشت نیروی ارتش سرخ پنهان شده بودند و قصد تجزیه طلبی داشتند:

 

«فرقه دموکرات چه کرد؟ با جدا کردن سرنوشت آذربایجان از ایران (هر چند در حرف ادعایشان غیر از این بود)  و طرح شعارهای ابلهانه ای که برای حل اساسی ترین مسائل به هیچ وجه کافی نبود، از قبیل: «زبان برای ما مساله حیاتی و مماتی است».

شعارهایی که فقط از دهان خرده بورژوازی ناسیونالیست ولایتی و از دهان بورژوا زاده های مقام پرست می توانست درآید، با طرد مبارزه طبقاتی و پیش کشیدن یک برنامه اصلاح طلبانه بی محتوا،پرولتاریا و دهقانان های نوخیز بی تجربه و ساده دل را به سوی پرتگاه وحشتناکی رهبری کرد.
کارگردانان فرقه دموکرات، مگس وار گرد شیرینی ارتش سرخ سوسیالیستی حلقه زدند و نه پروانه وار گرد آتش سوسیالیستی توده ها»


آذربایجان و مساله ملی،ص 37