افکارسنجی: برخورد حاکمیت با وطن‌فروشان از موضع اقتدار نیست

۱۸ آبان, ۱۳۹۸
افکارسنجی: برخورد حاکمیت با وطن‌فروشان از موضع اقتدار نیست

 

در پی رخدادهای ناگوار ورزشگاه یادگار امام (ره) و هو کردن قرآن یا نمایش پارچه های ترکیه در این ورزشگاه از سوی عده وطن فروش، واکنش‌های گسترده ای از سوی ملت ایران از شهرها مختلف صورت پذیرفت. «نهضت پرچم» در ورزشگاههای کشور یکی از این واکنش ها بود. مردم شهرهای مختلف از جمله طرفداران ماشین سازی تبریز با حاضر شدن در ورزشگاهها، پرچم پرافتخار کشورمان را به نشان وطنخواهی و انزجار از عمال بیگانه به اهتزاز در آوردند.

اما نتایج یک افکارسنجی که به مدت سه روز در کانال سایت خبری- تحلیلی آذریها قرار داشت،نشان می‌دهد مردم از برخوردهای قانونی صورت گرفته رضایت زیادی ندارند. در این نظر سنجی6720 نظر مشارکت کردند و به این پرسش پاسخ دادند:

« آیا مجموعه برخوردهای قضایی و انضباطی صورت گرفته در چند روز گذشته در قبال اقدامات وطن فروشان و برخی تماشاگرنماهای تراکتورسازی را کافی و یا از موضع اقتدار ارزیابی می کنید»؟

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می شود، 13 درصد افراد یعنی 843 تن، پاسخ مثبت به این پرسش دادند و 87 درصد یعنی 5877 تن پاسخ منفی.

به نظر می‌رسد این نتایج برآمده از جامعه آماری حاضر باید مورد توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار گرفته و آنها را متوجه ابعاد اجتماعی مسئله اخیر ناظر به مشروعیت و کارکرد نظام سیاسی و دفاعی کشور، نماید. مردم کشورمان از برخوردهای صورت گرفته با پان ترکیست های لانه کرده در سکوهای تیم تراکتورسازی و تدابیر انضباطی و انتظامی به هیچ روی خشنود نبوده و خواهان برخورد مقتدارنه با آنها هستند.