پخش اعلامیه از سوی ارتش ملی در شهرهای آذربایجان

۱۸ آذر, ۱۳۹۲
پخش اعلامیه از سوی ارتش ملی در شهرهای آذربایجان

این سازمان ننگین برکنار بروید. اگر می توانید با دست خود خائنین را قصاص و سیاست کنید. اگر نمی توانید خود را در اختیار ارتش گذارید و با دست خود یکایک خائنین را به دار مجازات آویخته احساسات پاک آذربایجان و مردمان واقعی آن را به عالمیان نشان دهید.
زنده باد مردمان میهن پرست آذربایجان- پایدار باد زنان و مردان میهن دوست آذربایجان- پاینده و جاوید باد ایران»

 

18 آذر 1325، ساعت 10 صبح