زبان فارسی و هویت ایرانی+دانلود

۴ مهر, ۱۳۹۴
زبان فارسی و هویت ایرانی+دانلود

اهمیت خاصی برخوردار اند. از آن جمله می توان به آثار زیر اشاره کرد:
–    مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۴۲،
–    سوگ سیاوش در مرگ و رستاخیز، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول ۱۳۵۰،
–    در کوی دوست، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول ۱۳۵۷،
–    ملیت و زبان: نقش دیوان، دین و عرفان در نثر فارسی[۹][۱۰]، شاهرخ مسکوب، رم، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۲
–    چند گفتار در فرهنگ ایران، تهران، نشر زنده رود، ۱۳۷۱
–    شاهرخ مسکوب: کسروی از خرد آغاز می‌کند و می‌رسد به بی‌خردی
–    کتاب مرتضی کیوان، به کوشش شاهرخ مسکوب، تهران، انتشارات کتاب نادر، ۱۳۸۲،

از جمله آثار وی در حوزه ترجمه می توان به کتاب‌های زیر اشاره کرد:
ترجمه
–        خوشه‌های خشم، جان اشتین بک، شاهرخ مسکوب با همکاری عبدالرحیم احمدی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۲۸
–    آنتیگن (همراه با«لذت تراژیک»از آندره یونار)، سوفوکل، شاهرخ مسکوب، تهران، ۱۳۳۵
   –  ادیب شهریار، سوفوکل، شاهرخ مسکوب، تهران، ۱۳۴۰
–     پرومته در زنجیر، آشیلوس، شاهرخ مسکوب، تهران، نشر اندیشه، ۱۳۴۲
–     ادیپوس در کلنوس، سوفوکل، شاهرخ مسکوب، تهران، ۱۳۴۶
–     افسانه‌های تبای (سه تراژدی نامبرده سوفوکلس در یک جلد)، سوفوکل، شاهرخ مسکوب، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۲، شابک: ۹۶۴-۴۸۷-۰۳۲-۸

کتاب «هویت ایرانی و زبان فارسی» نیز از جمله آثار مهم مسکوب در حوزه ادبیات و فرهنگ است که بدون مطالعه آن هر نوع تحقیق و پژوهش در این زمینه عقیم خواهد ماند.

 

جهت دانلود کتاب کلیک کنید