موسسه تاریخ جمهوری باکو مطالب کتب درسی تاریخ این کشور را تحریف نشده دانست!

۲۹ خرداد, ۱۳۹۵
موسسه تاریخ جمهوری باکو مطالب کتب درسی تاریخ این کشور را تحریف نشده دانست!

محرمانه برای نهادهای ریاست جمهوری و وزارت خانه های فرهنگی این کشور در خصوص وضعیت و رویکرد جمهوری‌های سابق شوروی نسبت به روسیه تهیه کرد. در این گزارش جامع به صورت مفصل به تحریف تاریخ و نفرت پراکنی دولتی در کتابهای درسی جمهوری باکو پرداخته شده بود.

به گزارش آذریها به نقل خبرگزاری ترند، المینا کاظم زاده، رییس «شورای ارزیابی کتب درسی» در پاسخ به مورخان روس که محتوای کتب درسی این کشور را تحریف مسلم تاریخ قلمداد کرده بودند، به طوری تلویحی از هدف نهایی تاریخ نویسی دولتی در باکو پرده برداشته و عنوان کرد که هدف ما « شکل دادن به تاریخ» است.

وزارت آموزش جمهوری آذربایجان گفت :

« در کتب درسی کنونی جمهوری آذربایجان، وقایع تاریخی به شکل متفاوتی از زمان شوروی ارایه شده اند. هدف اصلی از ارایه وقایع تاریخی به صورت جدید در کتب درسی تاریخ جمهوری آذربایجان، شکل دادن صحیح به درک تاریخی دانش آموزان و نگاه جندجانبه و نه صرفا یک طرفه به وقایع تاریخی است».

این مقام شورای ارزیابی کتب درسی تاریخ جمهوری آذربایجان افزود : « تامین رویکرد درست دانش آموزان به مسایل تاریخی ، ضروری است. تغییر در تاریخ باید پذیرفته شود. در مکتب شوروی، بیان وقایع درباره استالین و جنگ طور دیگری بود.  زیرا ، این بیان وقایع تاریخی، برای شهروندان شوروی بود. اکنون نیز این وقایع به شهروندان جمهوری آذربایجان ارایه می شوند»

جبی بهراموف، معاون علمی موسسه تاریخ آکادمی علوم جمهوری باکو نیز گفت : « مناسبات روسیه – آذربایجان در کتب درسی تاریخ آذربایجان به درستی ارایه شده اند. نمی توان تاریخ را پاک کرد یا آن را به شکل دروغ ارایه کرد».

 

معاون علمی موسسه تاریخ آکادمی ملی علوم جمهوری باکو درباره ایرادات مطرح شده از طرف مورخان روسیه به کتب درسی تاریخ در جمهوری آذربایجان گفت : « بیان این مطالب درباره کتب درسی تاریخ آذربایجان تازگی ندارد. در سال 2012 نیز  گزارشی 384 صفحه ای درباره نحوه معرفی روسیه در کتب درسی جمهوری های متحد ( جمهوری های شوروی سابق) تهیه شده بود که 60 تا 70 درصد آن مربوط به آذربایجان بود. در این گزارش ادعا شده است که در کتب درسی تاریخ آذربایجان ، مطالب مربوط به روسیه مغرضانه ارایه شده و حوادث تحریف شده اند.