انتقاد از برنامه های غیردینی تلویزیون های باکو در ماه رمضان

۲۴ خرداد, ۱۳۹۵
انتقاد از برنامه های غیردینی تلویزیون های باکو در ماه رمضان

«ینی مساوات» ، قلی محرملی گفت : « ماه رمضان در تمامی کشورهای اسلامی با شور و هیجان فراوانی همراه است. جمهوری آذربایجان نیز ، کشوری اسلامی است و انعکاس ماه رمضان در برنامه های تلویزیونی هیچ قباحتی نباید داشته باشد.»

قلی محرملی افزود:

« برنامه های ماه رمضان برنامه هایی تربیتی است و فهم انسان ها و  اخلاقشان را پرورش می دهد. اگر نمی توانیم شیوه های خوبی برای تاثیرگذاری در فهم انسان ها ابداع کنیم، دستکم باید افکاری را در اسلام بیان می شود و حاضر و آماده است، به مردم ارایه کنیم.»

قلی محرملی با اشاره به عدم تبلیغ صحیح دین در جمهوری باکو افزوده است :

« در جامعه ما، دین به درستی تبلیغ نمی شود. به همین علت نیز سطح معرفت دینی انسان ها خیلی پایین است. درباره دین اسلام، نه صرفا در ماه رمضان و عید قربان ، بلکه هر روز باید گفتگو کنیم  و در عید رمضان نیز بطور ویژه و گسترده درباره اسلام برنامه پخش کنیم.»

این کارشناس تلویزیونی افزود : «  در جامعه ما، بخصوص در بحران معنوی کنونی،  نوعی تشویش معنوی پنهان وجود دارد. به نظر من، ماه رمضان برای هدایت شدن به راه الهی ، یک فرصت است.»

فاضل مصطفی، نماینده (دارای گرایش سیاسی متمایل به ترکیه) نیز گفت : « متاسفانه سال هاست که در این زمینه کاری انجام نمی شود. تا پنج – شش سال قبل شبکه  تلویزیونی «خزر» و «شبکه اجتماعی» گام هایی را در این راستا بر می داشتند. اما، اکنون این اقدامات بطور کامل متوقف شده اند».