نسخه اصلی معاهده تاریخی فینکنشتاین (فارسی و فرانسه)

۲۰ اسفند, ۱۳۹۹
نسخه اصلی معاهده تاریخی فینکنشتاین (فارسی و فرانسه)

نام معاهده: فینکنشتاین (Finkenstein)
سال و دوره تاریخی: ۲۵ صفر ۱۲۲۲ ه.ق چهارم می ۱۸۰۷ م
کشورها: ایران/فرانسه
محل نگهداری: کاخ گلستان
موضوع معاهده: مودّت و نظامی
اصالت سند: تصویر نسخه اصل
زبان: فارسی/فرانسوی
خط سند:فارسی نستعلیق تحریری/ فرانسه تحریری