اسماعیل اف:سفر علی اف به امیرنشین های عربی نشانگر ورشکستگی اقتصادی است

۱۹ بهمن, ۱۳۹۴
اسماعیل اف:سفر علی اف به امیرنشین های عربی نشانگر ورشکستگی اقتصادی است

 اینترنتی «مدراتور» نوشت :
« گرچه حاکمیت جمهوری آذربایجان اذعان نمی کند، مذاکرات باکو با سازمان های مالی خارجی و سفرهای رییس جمهوری آذربایجان به کشورهای عربی نشانده اوضاع ناگوار مالی است.»
این حقوقدان جمهوری آذربایجان با حمایت از فراخوان واحد احمدوف، نماینده مجلس ملی این کشور از ثروتمندان  برای انتقال پول هایشان از بانک های خارجی به داخل جمهوری آذربایجان افزوده است : « تنها راه کم هزینه برای خروج جمهوری آذربایجان از این بحران مالی، بازگرداندن پول های ماموران دولتی از خارج به داخل کشور است. »

اصلان اسماعیل اف با اشاره به اقدام دولت باکو در کاستن از ارزش واحد پول ملی در مقابل دلار و یورو  گفت : «طبقه فقیر مردم جمهوری آذربایجان به علت وام های معوقه خود، به گروگان بانک ها تبدیل شده اند».